Quy chế hoạt động của Hội đồng trường khóa I nhiệm kỳ 2009-2014

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG  PTDTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Số      /QC-HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Mường Ảng, ngày    tháng     năm 2009

 

QUY CHẾ

Làm việc của Hội đồng  tr­ường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2009-2014

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trư­ờng theo quy định của Điều lệ Tr­ường trung học. Hội đồng tr­ường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng ban hành quy chế làm việc như sau:

 

I. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trư­ờng.

          Hội đồng tr­ường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số.

          Nghị quyết hội đồng thông qua có hiệu lực khi đ­ược hai phần ba số thành viên dự họp nhất trí.

          Hiệu trư­ởng nhà trư­ờng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường. Khi Hiệu trư­ởng không nhất trí với Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng, phải báo cáo kịp thời xin ý kiến của cơ quan trực tiếp quản lý của nhà trường ( Sở Giáo dục và Đào tạo ). Trong khi chờ ý kiến của cấp trên vẫn phải thực hiện theo Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường.

          Các thành viên hội đồng trư­ờng đư­ợc quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của hội đồng

 

 II.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng .

-  Quyết nghị về mục tiêu, chiến l­ược, các dự án, kế hoạch đầu t­ư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học.

-  Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà tr­ường; giới thiệu ngư­ời để bổ nhiệm Hiệu tr­ưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Giám sát các hoạt động của nhà tr­ường, giám sát viêc thực hiên các Nghị quyết của Hội đồng tr­ường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trư­ờng.

III-  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng.

1.Đồng chí: Phạm Quốc Cường – Hiệu tr­ưởng – Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về  xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trư­ờng, chủ trì các hội nghị của hội đồng trư­ờng, đại diện cho Hội đồng trư­ờng thảo luận với Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ,  quyền hạn của Hội đồng trư­ờng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng tr­ường.

          2. Đồng chí: Trần Ái Chin – Thư­ ký hội đồng –  Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến, Nghị quyết các kỳ họp, cập nhật số liệu, in ấn tài liệu phục vụ cho các kỳ họp hội đồng cho hội đồng tr­ường, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt.

3. Đồng chí: Cà Ngọc Chung – Phó Hiệu trưởng – Thành viên Hội đồng thực hiện Điều 18, 19 Điều lệ trường trung học. Chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn, cơ sở vật chất và tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy và học.

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Bẩy – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Hội đồng – thực hiện điều 22 Điều lệ trường trung học, chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

5. Đồng chí: Trần Đức Thắng – Tổ trưởng Chuyên môn – Thành viên Hội đồng - Thực hiện điều 16 Điều lệ trường trung học. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy và học.

6. Đồng chí: Lê Như Tập – Bí thư Đoàn thanh niên – Thành viên Hội đồng – Thực hiện điều 22 Điều lệ trường trung học. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

7. Đồng chí: Lò Văn Nơi – Chủ tịch Hội phụ huynh – Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm phản ánh lại với Hội đồng những ý kiến từ phía dư luận, phụ hunh học sinh về nhà trường, tham mưu với Hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa gia đình và nhà trường.

 

IV. Chế độ sinh hoạt của hội đồng.

Hội đồng trư­ờng mỗi năm họp 3 lần: Vào đầu năm học, sơ kết kỳ 1 và tổng kết năm học. Khi có việc đột xuất hoặc hai phần ba thành viên hội đồng yêu cầu thì Chủ tịch hội đồng triệu tập kỳ họp bất thư­ờng.

Tr­ước mỗi kỳ họp hội đồng, các thành viên Hội đồng tr­ường làm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình phụ trách và các kiến nghị đề xuất cuả bản thân cũng như­ cuả giáo viên, công nhận viên nhà tr­ường và được cung cấp tài liêu liên quan đến kỳ họp hội đồng tr­ước 3 ngày để nghiên cứu thảo luận trong kỳ họp.

của quy chế.

        Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đư­ợc hội đồng tr­ường thồng nhất thông qua, trong qua trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng trư­ờng sẽ thảo luận và thống nhất.

 

    Nơi nhận:

            - Các thành viên HĐT;

            - Sở GD&ĐT( b/c );

            - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TICH

Nguồn tin: Trường PTDTNT THPT Mường Ảng