Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 2 - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An

Thứ tư - 22/04/2015 21:02

Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 2 - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An

Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 2 (phần cuối) - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An
900.      Điểu nị hừ chằng khổm vắn háu páy cẳn lò cốn mướng ban dến lế
            Náng chằng tan xằng tạo tục khọt nỏ xẳn
            Hiêm cò nhá lứm uổn xằng quám nẻ ho xắng đé
            Tiên chù mự cọi phò đảo táng pì hới
            Tè và nhắng xương uổn mằn tiếu dảm dư đè nớ
905.      Nhá làu bò bành nghịa xía khọt quám chảo xắng nớ
            Háu cò yểu cẳn piêng nhớ xảo kiu tàng
            Dùng dàng xương ngấn xoi dù hẻn pì hới
            Tè nặn mè xằng pa quám miện áu òn lá pảy lẹo dớ
            Bả tảy tiếu tòi náng tắng mom
910.      Tiếu xồng la bọc mạy táng tồng tấng ngảu
            Phắng nhỉn tò thổ ló họng ví vón túa mù pún há
            Mừa nặn Ua cánh tạo phói căn cườn tổn
            Lình hển tò bồn múa kịu tếnh hủa tỉm phò pún dớ
            Mừa nặn tạo cánh nọng xỏng hay khằm mứ
915.      Còi dù đỉ dớ Khủn Lú tạo chái điểu phủa mình náng hới
            Nọng chằng pắt pược tào mứa pụn đăng tải xía lẹo
            Hừ chằng khảnh chở hơ thẩng hướn đỏm mè đay lế
            Tè nặn Lú òn chau bả tạo ân xằng náng điểu
            Mứng còi pảy đỉ dớ xiếu hiếu nọi có xải nau pòi cú hới
920.      Tạo cò họt họt hay đỏm mình mía vẳn
            Xắn hứ đay hiếng đổi na tò cẳn lế
            La pì ới, chụ hàng páng vẳn pì hới
            Mứng cò nhá múa chở tải xù chứa nguộn xắng đé
            Háu cò đủ tò phạ pển chừng tấng xỏng thối ná
925.      Ua cò nhá tải nhám chản nhắng hển na cẳn ná
            Tè nặn miện cào lẹo xỏng phạc lá cảy lẹo dớ
            Bả tảy tạo cứn lẳng hay cườn
            Tạo chằng dưởn cào tan đỏm vạn pứng mù xảo lẹo
            Pòng và nhắng lứm khổm hống náng xẻn chặn bo nọ
930.      Lạu chằng nẻ họt keo nạt nọi pánh Ua òn điểu nừng đú
            Náng cò tiếu mứa quể nhàn táng mỏng quạnh
            Xương tò Ua hống tạo diếu phò nán hẩng
            Phò hển tò xọi bỏng phạ múa bỏng xau mọc pún há
            Điểu đình hau pà mạy cọi nau bo hển xội dớ
935.      Náng làu chằn kính lộm nón tổn keo ào
            Váng vình nựa nón kè cong phưởng
            Mừa nặn náng Bái Vưởng mè kính chỏm chau
            Xò đổn cọt um áu nọi chau lực có xải mè hới
            Mứng cò nhá tải xía xỏ mần chở mè kính mứng chau hặc hới
940.      Ua còi từn pứ xưa xía phau phảnh lường đủ dớ
            Hùa mứng nhường má hả mè kính kiến cau hặc hới
            Ua òn nọi lực hặc có xải mè hới
            Hạc và náng cò lín lín tải cọt kính mí hụ tì đở
            Mừa nặn mè phò phạo hả tì cốn đở đay lế
945.      Nào hển phớ hịp phăn kiêu chở ni ló
            Hển tò nộc èn com bỉn phọn múa mựt tếnh hủa thối ná
            Náng cò pá máu múa cào đỏm nộc đẻo lải thoi
            Vắn tì phủng èn nọi kính com pịch đẳm xủ hới
            Xủ cò tắn hả tạo Lú Khủn má mẹn chòi dớ
950.      Ẳn tì Ua òn nọi lộm tạt tổn tải xía lẹo
            Lày kính xía pừa hám tổn tạo và nớ
            Tè nặn nộc èn nọi phạo hịp phăn phiểu
            Tiếu thẩng tạo Lú Khủn nẻ xù
            Vạu chù chặn náng keo hống hả tàn hới
955.      Náng cò lày tổn tải cọt kính xáu miện tẹ ná
            Mè hạc hay cọi cọi chỉnh cài bo cứn xía lẹo
            Tè nặn Khủn Lú liến hịp phăn tấng phạo
            Tạo họt lẹo liến cọt kính phảnh
            Lú chằng bản quám đỉ khạch vẳn òn pánh náng Ua
960.      Lục dớ Ua òn nọi nau mình mía vẳn cú hới
            Bủn pắn uổn còi cứn chở chanh đủ dớ
            Hứ chằng lộm cườn kinh nón kè cong phưởng dến lế
            Hủa náng nhưởng má hả pì kính kiến cau
            Nau pì ới chụ hàng mía vẳn pì hới
965.      Lú cò yểu náng lải cọt pắn phứa um
            Từa nặn Ua khoạc hụ lới phăn phiệt phảnh
            Náng cò híu hánh nẻ xù Lú tấng hay
            Há cò nhưởn bo đay lò nọi pó mừa ỳ đỉ Lú hới
            Tải làng lẹo pển phỉ nhắng xang bo hú
970.      Tè nặn mè cào vạu ván Ua vón điểu
            Mứng cò còi xương yểu cú pển mè kính mứng chau hặc hới
            Dan tò pò bạp ha hoái quyệt tấng xỏng háu ná
            Mừa nặn Lú Khủn tạo nhỏ náng Ua òn
            Ua cò dưởn mứa xù hướn vẳn hiêm nớ
975.      Kiêu mứa đỏm mè kính nhá mom hặc hới
            Tè và nhắng xưởng hiêm nhá phiến chở chau xắng đé
            Dù và Khủn chái tau dảm náng họi chuyên cò đải
            Mặc hành tạo má liệp tỉn viếng náng dớ
            Tè và nhắng xương tẹ chở điểu nhá đạc
980.      Tạo xằng nau cào lẹo xỏng chằng bẳng lá
            Pánh cò nhá vón năng táng cảy đảo ừn xắng nớ
            Háu cò đủ tò phạ pển chừng nén đả thối ná
            Tè nặn xỏng cha lẹo khá cẳn đẩn pảy
            Xương tò Ua cánh tạo hay hống điểu đé
985.      Náng cò tiếu thẩng tau Bái Vưởng pển pò nặn lẹo
            Náng chằng dưởn phò chanh lằm kịu hển khạch mướng cảy
            Xốn xốn tiện tấng lải xảo bào
            Xàu cò ton tặc chau bọc mạy náng piềng cong pánh
            Náng cò xỏng mứ bải phèn khoánh côm na
990.      Xạt xạt nặm tả lằng hắm tổn
            Hứ chằng páng cốn pọ lới điểu phỉ bạp dến lế
            Náng cò cựt hống hay chù mự dưởn dù tấng ngảu
            Váng pàu ngái bo kín pừa hún hỉu hay
            Từa nặn Ua pạc tan quám hại đỏm mù pứng xảo
995.      Cha quám tẳn đà ngán xiểng phe
            Mừa nặn mè cào vạu ván Ua nhón chở
            Xắn đở nhá đà quám tẳn hại
            Ua còi dưởn ứt tăn cuổng tọng mắn hạc pển cốn hặc hới
            Mừa nặn tổn cốn nọi đưa chở hay hạch
1000.    Họng họt phạ bau lò Thể Đả
            Nhá làu hải náng hơ khủn chái tải bạp đè nớ
            Mừa nặn pò la nọi băng chặc phắn hủa
            Náng cò múa chở hay tả pắng lảy lằng
            Ua chằng dưởn cào tan đỏm mè cắm xưởng
1005.    Xiệt tò cốn tỉm mướng hạc khổm tò náng xẻn chặn dường nị
            Tan cào vạu tả thùm nóng lảy
            Náng cò nghín ải pứng cù táy hùa ná hiếu na
            Cò pừa ải phèn pha mịn hại pản đằng lải nhướng mè hới
            Ai nhường tạo mướng lấng má họt háu ná
1010.    Mừa nặn mè la nọi nhá cào đổn điểu
            Xiếu hiếu Ua có xải căn dù
            Lửa cườn kinh hả tạo xẳn đằng kính tải
                               
            Lạu chằng nẻ thẩng Khủn Lú tạo chái điểu chau òn nừng đủ
            Xương tò tạo hạc hay họt nựa căn dù tếnh ngáu
1015.    Váng pàu ngái bo kín pừa nhỉn chủng chụ
            Cựt họt phú cượt pom chở vình vón vón
            Nón cứn lở hống thẩng òn pánh lửa hay
            Lườn lườn nặm na bà nỏng thẻo
            Khủn chằng pá máu múa đùng đẩn tòng tiếu dảm nọng
1020.    Đỉ kè mánh ằn cua pà mạy nớ thườn pú phả púnn há
            Cộp nừng tiếu thẩng tau Bái Vưởng tôn pò
            Tạo chằng tan tặc nọi chau òn Lú Khủn
            Tấng Ngấn Liếng pển mè kính tổn na
            Náng cò bải khằm la òn nọi nhỉn hặc nớ chở hiêú ná
1025.    Hạc và xắn đở chỉnh bò buổng dàng dú khứa chau
            Pạc cào tan chà vạu hơ dù phén nghiểm hặc hới
            Mừa nặn bả tảy tạo Lú Khủn căn dù
            Ua òn nọi xương pì Lú Khủn hiếu ná
            Xỏng hún chở xù cẳn dường hứ háu đay cẳn lế
1030.    Xỏng hạc hay họt nghẹ pó hặt có tải tẹ lẹo
            Lú chằng bản quám xưởng xù pánh náng Ua
            Ẳn tì ai chắc pắt pược la bọc mạy mứa xù mướng lẳng xía lẹo
            Tè và nhắng xưởng hơ áu quám thảm khào đè dớ
            Tạo cào tan xù nọng chở mom họt híu hiếu ná
1035.    Mừa nặn Khủn chằng đẩn tiếu lin đỏm táy bạn cù
            Ẳn tì phủng bào nọi cháng kho ìn xưởng lải ná
            Hển tò xảo tỉm mướng lườm lảy xằm hám mống na
            Xàu cò chuốn niệu Ua xù hạn lin huồng chươi hổ
            Náng cò nhá múa chở còi chốm bản chanh còn dớ
1040.    Tè nặn Ua chằng hưn xù hạn đỏm mù xảo đẻo
            Xàu cò núa núa chuốn niệu cẳn nằng lin
            Ẳn tì phủng bào nọi đỏm pì Lú Khủn nặn ná
            Xảu cò hún chở hay đỏm Lú chở hạt
            Nhắng tò cong pánh nọi náng điểu Ua òn
1045.    Náng cò họt họt tọng cựt hống Lú Khủn
            Hún chở kẹn chủng phủa keo hín lải ná
            Mừa nặn Lú chằng len xù nọng Ua òn có xải
            Chằn thẩng cẳn cọt có cạu hay
            Điểu nị đay tò na bả tạo pạn lẹo bo tải pì hới
1050.    Xải chở ới, lỏ xứ háu chuộp cẳn lế
            Ẳn tì pứng xằm nọi xảo thào cháng xưởng
            Phớ cò xốm xốm hay tả pắng lảy lằng
            Hứ chằng pển khổm kho chạc chụ hám na páy cẳn dến lế
            Ìn đủ tò bả tảy nẻ xù náng cọi cọi
1055.    Tàn bồn thoi tè chạu chiềm còn mứa lẳng
            Tấng xỏng xằm cháng khổm kinh cườn
            Xiệt tò pò bạp nọi xỏng pày hám cẳn ni ná
            Cựt mừa háu đẻo cu cẳn dù lin
            Xỏng èo on nẹp nựa xẳn đằng kính đẻo nặn ná
1060.    Mí ào kho lò nọi pển hàng luống hín đớ lế
            Háu cò táng pển phủa cánh mía xang chớ làu hàng dương nị
            Pển khôn kho xắn nị háu xuồn tải phỏi tẹ lẹo
            Cộp nừng khặp kha khọi thẩng chớ na cày
            Xảo pày hản mứa dao mồn mỏng
1065.    Xỏng pắn cẳn xù hướn tắng mom
            Xỏng chằng đay cù pọm tấng nhàn nhón tỉn
            Hạc và cảng cứn quạnh nhám khiểu khuỷa văng
            Tạo chằng hau xù xuôm cù nọng cảng xút buồng hưởng
            Xỏng xương cẳn huồm phá phứa phăn
1070.    Xỏng cài kem nẹp nựa xẳn đằng kính điểu
            Xỏng pánh cẳn chốm chụ xặn nớ phá
            Nọng cò bo ngoạc tào na xía tạo chốm cuộc áu ải
            Khón khón tau thẩng chớ xở hùng
            Chằng nhỉn tò xảo xạc khau xiểng phọn don dằn tỉm mướng
1075.    Xiểng nằn nướng khành bủn chù pái hựn hựn
            Tục pạc pọm cốn từn tắm cản
            Tè nặn tổn khản pển mè kính chỏm chau
            Mè chằng hau xù xuôm màn lọm đủ Ua từn xải
            Náng Bái khiển chặc phá kẻm nựa
1080.    Từn dớ la òn nọi náng Ua từn xải dến lế
            Náng Bái tan xiểng vónn cha lực
            Mừa nặn Ua khoạc hụ hển hùng hưởng xở
            Chỏm chở phạo hản cắm chau mè
            Ẳn tì Ua lười họn pển pìn máu hủa mè hới
1085.    Mừa nặn náng Bái pển mè kính thảm xăn
            Ua chệp hại xắng Ua bo cháng lế há
            Chệp ấc áng bo họng
            Chệp tọng xứ bo đin đằn cuổng hướn lế há
            Mừa nặn náng pánh tan hản cắm hắp pạc
1090.    Ẳn tì khoi puồi tọng pển đạc nớ chở mè hới
            Tấng cứn cháng lặc lày
            Na cày cháng vẳn ón bo hụ
            Tè nặn Náng Bái xưởng lực kính cọi cọi
            Xưa tè nọi má mè pảy mó đủ dớ
1095.    Pòng và mí phỉ xắng má tặc tó Náng Ua cú lế
            Ẳn tì mè chằng xỏ pựt phá dằn lụa lực Ua từn xải còn nớ
            Náng Bái bải chặc phá khển hưn
            Liến hển tạo Lú Khủn phảnh pàng
            Mừa nặn mè đà tạo tấng Ua tọc tẳn
1100.    Hứ chằng chở ngán má dù nón đỏm Ua cú lế
            Mừa nặn Lú Khủn khăm múa chở mom mò
            Táng nừng phú công tạo tổn pò Bái Vưởng nặn ná
            Cha quám tẳn đà Lú xiểng phe
            Thọt đạp dăm có tạo cú phặc phắn hủa mứng ná
1105.    Mứng chằng ngán chở má cượp náng nớ hong cú lế
            Mứng bo hụ dường hại chắc lồm xía hướn cú láy
            Xương tò Lú Khủn hay niến niến xại xằn
            Lạy phục xội chiếng tàn tắn dẳm
            Nẻ cắm thải họt hánh tấng dan
1110.    Lú chằng tan cào vạu xỏ pò nhá hoái đè nớ
            Xương tò Lú Khủn nẻ cào chiếng cọi cọi
            Hển tò Ua òn nọi lười hay cườn lẳn
            Xỏng xương cẳn lượt lé tấng mom
            Mừa nặn bả tảy tạo bắng lá đẩn pày
1115.    Lú chằng tan xằng chau mè na lười chạc mứa quể lẹo dớ
            Mừa nặn Thì đỉ khản Ua có xải tan xằng
            Xỏng hạc hay họt nghẹ tả lằng khảu vẳn
            Há cò lửa chở dưởn niến niến căn dù Lú hới
            Ẳn và pò bạp hơ táng chặn mứa pườn nhám đở
1120.    Ua cò xuồn chặc kiu mứa quể xù hiếm tải kiu mứng ná
            Há bo dăng lải khuộp kháo hẩng đay lẹo
            Cò pừa lấng lấng chở bo lứm cọi cọi
            Xỏng xằng thuôn quám miện lười chạc lá cẳn lẹo dớ
            Xỏng xương cẳn phò mấn bo nhắng hển na ngái lẹo
1125.    Pặt tò Ua hạc đay hống tạo lười làu cứn lải xội dớ
                               
            Lạu chằng nẻ thẩng Khủn Lú tạo chái đẻo chau òn nừng đú
            Phai pà mạy thẩng hành hướn quể lẹo dớ
            Tiếu thẩng dao xáu lải mom mò
            Mừa nặn mè đà tạo chau òn Lú điểu
1130.    Mứmg chằng xiêu lóng đỏm tò pánh náng Ua xắng lế
            Chắc và tàn hặc tẹ nhắng chừ quám chảo
            Xuồn chắc la hiếng xỏng huồm nén tè chạu hặc hới
            Xiệt tò tàn đà thoi chù chặn xía khọt cắm chảo nị ná
            Bái Vưởng yểu táng cảy cạy và
1135.    Ẳn tì náng pánh Ua mứa phủa đảo ừn cò đỉ
            Mứng cò hàng chắc đay dù lạ nau hàng pảng cốn đở ná
            Ẳn tì tổn khản pển pò kính Lú keo
            Tàn cò hặc òn tạo pển lực chái điểu
            Cổng hánh liệng cải bạn hưn nhờ
1140.    Liến chằng pảy cưởi pợ pái màng mướng cảy
            Cò pừa táy xếnh vạu Náng Mảnh pồng nòm
            Hiệc và lực ọc tạo Khủn Hặc náng điểu
            Xiếu hiếu nựa mồng bản ca còng
            Đòng đành nựa nghẻ kịu ngám nhì xò bỏng
1145.    Ẳn tì tổn khản pển mè kính bả tạo
            Liến chằng tan cào vạu đỏm òn Lú Khủn
            Mè chằng pùn hỏng khản cưởi áu má hơ mứng nớ
            Cò pừa dan tò pườn tàng tạo mướng tàn đủ kẻn hặc hới
            Mừa nặn Khủn Lú tạo chái điểu xương mè
1150.    Bo hặt hong quám vạu căn dù nớ chở
            Dù và pển kè đở còi phắng mứa na
            Tè nặn Lú cò lỏ ào năng chủng nọng Ua òn mía vẳn
            Lắn lắn tiện khảu chở căn dù
            Tục chù mự lón quà pảy má
1155.    Pòng và cong pánh Ua có xải còi dù bo lế
            Pản nị Ua dù pụn nhắng khào thảm hả bo nọ
                               
            Bắt nừng hẩng nau đay lải bưởn khau khuộp
            Ua hạc cựt hống tạo cóng chuộp phủa vẳn
            Hún vắn cong pánh điểu đưa ào
1160.    Cựt hống chau bả tạo mí xàng nhám đở
            Lò hứ hơ thẩng phủa nau pòi cú lế
            Náng cò hoi bọc mạy tấng hành xử dảm
            Áu quám uôn xằng Lú bả tạo
            Pòng và nhắng hống nọng pái pì xình đở bo nọ
1165.    Náng cò lở hển tạo phủa vẳn lở pàu
            Ua hạc lở chuộp tạo náng hạc lở cóng
            Náng cò hòn hòn nặm tả pắng lảy lằng
            Xử xằng tạo quám nen chẹp cảu (câu)
            Tè nặn ả náng lẹo áu xử phiểu pày (pảy)
1170.    Phai pà mạy tiếu họt hướn Khủn lẹo dớ
            Từa nặn bả tảy tạo Lú Khủn chốm muồn
            Tạo chằng tan tặc nọng ả ọc má thẩng đỉ dớ
            Pản nị cong pánh Ua có xải pòng ào hứ lế
            Tạo chằng má àn chia xử nọng pánh keo phạc hả
1175.    Mừa nặn bả tảy tạo lày tổn hay cườn
            Lườn lườn nặm tả thùm nóng lảy
            Lỏ hứ đay náng điểu má cù ni lế
            Xiệt tò pò mè hơ xổm xù Náng Mảnh ni ná
            Dù và hòn hòn nựa hảo phóng đảnh chùm cò đỉ
1180.    Pì cò bo lằm đay lò nọi mí tẹt tiếm phảnh mứa đở
            Dù và Náng Mảnh tứ pọc hẻn vẻn mứ xọn coi cò đỏi
            Cò bo tò Ua Piền nọi tứ pọc pái đỉn cú ná
            Lín lín chủng hống pánh náng Ua há ná
            Dù và xưa hạt hiên chẳm nựa cò hạc pấng chở
1185.    Cò pừa Thẻn đà nén xỏng háu hiếng na cẳn ná
            Dù và hộp mạc nem mánh kẹo phà xảm cò đỉ
            Bo tò cắm xẻn khô tè nhám nhắng nọi há ná
            Ân tò chau tỉu chọi nhắng chừ quám chảo dạc dớ
            Khủn chặc tiếu táng tau dảm náng lải thàng nặn ná
1190.    Dan tò pò bạp ha pắt xội háu xuồn tải phỏi bo hú
            Tè và nhắng xương Khủn còi tiếu dảm dư pì nớ
            Ai chằng đay chuộp Ua dan phớ láng pọng uổn hới
            Háu chằng xỏng pắn cẳn hặt có mứa phạ
            Nhá dù dăng pển ẹp luống khỉn háu ná
1195.    Tè nặn bả tảy tạo khiẻn xán nẻ xằng
            Cha khọt thoi chù chặn thải xù mía vẳn
            Mừa nặn ả náng nạ phăn đẩn phiểu pày
            Xỏng òn ham pà mạy tiếu họt mướng lẳng lẹo dớ
            Xàu chằng áu quám Khủn xằng náng chỏm tạy
1200.    Mừa nặn Ua òn nọi cựt hống Lú Khủn lải ná
            Hển tò xử pảy má đuồn dảm đằng lốm cải na dến lế
            Ua cò xẳn đằng đay cù tạo xương mừa pái lẳng tộc ố
            Náng cò hún vắn lỏ cầng khuống xẻn chặn lải ná
            Cộp nừng tả vến chọi mứa pú liệp làu
1205.    Vắn cằm hau lựp phạ múa mựt xía xảnh
            Xải pánh chủng hống Lú phủa nau
            Ua chằng hau xù xuôm màn lọm pủ xừa hiếng mỏn
            Má nón hướn há đỉ dớ vẳn ngáu tạo Lú điểu phủa mình náng hới
            Uổn cò cựt hống hay cọi cọi cháng cằn ử hứ
1210.    Pừa và mí xử chảo phạc má hả nọng
            Náng chằng lỏ ào năng tì tọng chà chược nớ vắn
            Mứ bải thim mỏn lái lống làng
            Ua chằng phạo thủ thàng lống áu
            Mừa nặn chỏm pảu pển mè kính thảm thoi
1215.    Ua òn nọi phăn hịp pảy đở lế há
            Mừa nặn chỏm chở phạo hản quám chau mè
            Ẳn tì mỏn khẹp hăm đình chọi lống tốc kẻm quái mè hới
            Mỏn lái chọi lống thủn na tàng
            Mừa nặn mè đà nọi tên hịp lống áu
1220.    Tè nặn chỏm pảu nọi ìn bản chở xàng
            Tiếu họt tạu thẩng làng nớ thủn
            Náng cò hún vắn kẹn cá chở xẻn pòng
            Điểu nị Ua chằng ham pà mạy tiếu họt pháy khoảng còn nớ
            Táng mứa thải xù Lú phủa nau cú ná
1225.    Chau nhàng lẹo tiếu phạo hịp phăn
            Bủn pắn lò xọt xá kịch pắn mỏng mom
            Nọng chằng phai pà quang đổng cọm thẩng tồng ná hón
            Khón khón đay lải kháo lẹo họt
            Mừa nặn tạo cọt um áu nọng náng Ua khằm hẻn
1230.    Má xù hướn há đỉ dớ phủn đả keo thẻn viến bau lò pì hới
            Xỏng xọt đin đuồng nựa chốm cua cuộc cảu
            Xiệt tò Bái Vưởng la ẹp khỉn khổm háu xỏng hàng ni na
            Xàu cò đưa chở họng thẩng bổn bau lò
            Ẳn tì bời tè phu cổng tạo tổn pò Bái Vưởng
1235.    Váng xía nghịa quám xưởng bò bành
            Chằng bành hơ xỏng hhạng háu chau hàng cẳn nị ná
            Tấng xỏng cẳn khảu tổn hay họt
            Xỏng cườn kinh phí phựa phỏi cọt kính phảnh
            Ìn đủ tò Khủn pánh nọi náng điểu hanh họt
                               
1240.    Má chằng tan họt thoi chù chặn thẩng mè Bái Vưởng nừng đú
            Náng cò hống bo hển òn pánh má dao
            Náng chằng ân hiệc nọi đùng từn phăn hả
            Liến chằng thảm ả tấng nhà lố phủng thau
            Xủ cò nhắng hển Ua òn nọi pảy hành pái đở bo lế
1245.    Mừa nặn nhà tọp lẹo chiếng chau bo hển tàn hới
            Náng chằng tiếu đủ năng vuống hưởng quạnh văng
            Mừa nặn mè chằng phạo đẩn hịp phăn phiểu
            Tiếu táng thẩng nhàn ná mỏng quạnh
            Xút mùng chọi cọi phò hển chiếng
1250.    Náng vắn phạo phăn tỉn tiếu nhàng
            Mừa nặn Ua cánh tạo diêm tàng lé hển
            Náng Bái pển mè kính tấng nọng
            Ẳn nặn tổn òn keo tấng mè cong pánh cú lẹo
            Khoảy hẻn pản đằng luống bỉn xeo
1255.    Cộp nừng mè họt tạu thẩng hành hướn Khủn lẹo dớ
            Hển tò bủa pắn nọi tấng xỏng phăn dù
            Tè nặn mè đà tỉ quám tọc mí dẳm tì đở
            Liến chằng cẳm hẻn nọi có xải áu pày (pảy)
            Mừa nặn Ua khạch hay chọi chọi căn cườn đỏm Khủn
1260.    Xương tò cong pánh nọi tấng xỏng chở hạt
            Mè khằm nọi hẻn hưn lạc lống
            Lú Khủn bải khằm hẻn bo váng nểu măn
            Mừa nặn Ua òn nọi bằng cănn hạt chở
            Náng chằng cha ván hơ tấng xỏng váng pòi đè dớ
1265.    Mè bo váng Lú váng dớ
            Bo váng ấc ấng nọng náng điểu chắc tạch xía lẹo
            Náng khạch hay họng hẹp hỉu hánh
            Hẻn cổm Ua pánh điểu chắc hạt xía ló
            Pì còi váng pược nọng páy mè cư tải còn dớ
1270.    Mừa nặn Lú òn chau bả tạo xương mình mí vẳn
            Váng mứ uổn òn pánh náng keo
            Xỏng hạch hay hả phạ kinh cườn cứ tải
            Náng chằng mứ bải đay kém tủ khẻo khằm
            Tè nặn tổn pù thau cứm cự chẳm đà náng điểu
1275.    Tấng ả nạ cuổng hướn tan xiệt
            Mừa nặn mạy bạt nịu cốm khiên mứ khoả
            Náng cò pá máu lộm cứ tổn tải thòng
            Hển tò lượt dằng nhọi hắm chùm pán náng
            Chiềm láng vạu chiện thẩng táy Xa
1280.    Dặt nừng tốc xơ na tàng tạo pển bọc ngói đảnh
            Dặt nừng tốc xờ ná pển phắc xảnh cả can cằm
            Dặt nừng tốc xờ nặm pển pả pằn nọi kính òn hảng đảnh
            Náng cò líu líu phai táng cảy đỏm mè
            Bắt nừng họt hành hong tàng pựn quể càu mướng lẳng lẹo dớ
1285.    Náng cò niến niến tiện tấng ngảu mom mò
            Phò hển tò tục xình xặm mí cù đổi xỏng
            Pòng và phủn nửa hừ chằng lá kịch nén háu hon dường nị
            Ẳn tì náng chằng miện mò hưn xù phạ mứa cượt pển đảo còn nớ
            Mừa nặn tấng xỏng xặm múa chở pển khôn ni ná
1290.    Hứ chằng dết bạp hong chở nọi hơ xù pái cảy ni lế
            Ìn đủ tò bo cảy tạo mướng ban nau pòi náng ná
            Ẳm òi nựa náng la hàng đải xội dớ
            Ẳn nị náng chắc tải cảy chụ phủa vẳn nau pòi còn nớ
            Mừa nặn náng tành đay chường chọi khảnh keo xọt vẻn
1295.    Khẳn đảo kiu pắn có pảy đay
            Dong mai chụ mướng phạ lực thẻn còn nớ
            Phăn đẳm kiu có quảen ca còng
            Dong chường lẹo cải măn cạt chắn
            Ví vé pắc pin cắm pản tem
1300.    Mừa nặn o hò nựa xưa xuồi xỏng ngáu
            Náng cò kiu phăn hau đổng páu hay họt
            Ua chằng hay xằng tôn bọc mạy hỏm òn náng cải cú hới
            Xủ có nau pái lẳng nhá lón hỏm hau xắng nớ
            Ua chỉ hau lựp phạ biền pển đảo xía lẹo
1305.    Còi dù đỉ dớ Cắm Cứ tạo chái điểu phủa mình náng hới
            Tè và quám khào tau thẩng tạo hơ vình kính tải ỳ đỉ nớ
            Nhá nau hẩng chản lứm hển na cẳn láy
            Háu cò cứn xù phạ tau tào thẻn nửa pì hới
            Pái thẻn nửa tành đả bo lón khỉn hong háu ná
1310.    Pì cò nhá dù dăng nau lạ hàng hẩng xắng nớ
            Náng cò khổm chở hay tả pắng pển hà
            Ẳn tì náng chằng hau pà quang đổng cọm phỏi cọt tổn tải còn nớ
            Ua chặc hoái kính vẻn ngà chuổng ngà háo mứa phạ xía lẹo
            Xiệt tò Ua òn keo cảy tạo tải kịch hám cẳn ni ná
1315.    Ìn đủ tò Khủn Kú tạo phủa vẳn mí xòng tì đở
            Tạo cò họt họt tọng tiếu quà đỏm tảy
            Lón tò pảy má tiện phiến chở hay hống náng na
            Tạo chằng tiếu thẩng tau cảng tồng ná hón
            Chằng nhỉn tò khón khón xiểng cày cón hẳn ca
1320.    Phủng bào nọi tiếu lin khắp hổ
            Lú cò múa chở chủng hống pánh cọi cọi
            Họt họt hong chở tạo híu hay họt hánh.
                               
            Lạu chằng nẻ thẩng cong pánh Ua hoái xẩn đẩn pà nừng đú
            Náng cò họt hành hong đổng quạnh thẩng thườn chuổng háo pún dớ
1325.    Hển tò xủng nháo hưn cảng hảo tỉm phò
            Náng họt lẹo phói hay họt tổn
 
            Tả lình lé phò chhuổng lắm đua
            Ua chằng lục nằmg tau cải phẹp muộn dả
            Náng chằng bản cắm nẻ xù chuổng hiềng lống ính nậng
1330.    Hển tò lượt lượt mạy pải còng lống hả
            Náng chằng mứ bải đay hiếu chuổng khẻo khằm
            Ua chằng tan bocj mạy tấng đình chằn cỏ
            Mừa nặn chuổng háo xống đùng đẩn nhọt lấng mứa phạ
            Hạc và la bọc mạy lứm phẹp dả muốn
1335.    Náng cò thẩng nửa lẹo cọi đủ mấn phò
            Hển tò Lú òn chau bả tạo tiếu quà ná hón pún dớ
            Náng cò khón khón chủng hống Lú phủa nau
            Ua chằng cái mạc kẹo muộn phẹp lống thẩng
            Náng ngám cái phù nhà pàu lống thẩng tạo
1340.    Tè và Lú òn chau bả tạo nhắng chừ chở điểu tẹ hứ
            Chỉnh cọi lốm pỉu thẩng họt Lú tắn na pún nớ
            Miện cào lẹo cắm mạc liến pỉu
            Líu líu thẩng họt Lú tắn na
            Lú cò bải khằm đay áu kẹo ải pạc náng điểu
1345.    Nghỉn tò hoái hoái ải kè lốm má hau
            Mừa nặn Lú òn chau bả tạo cựt hống náng điểu
            Khủn chằng bản quám tiếu bọc xảo hịp má tắn na
            Pì hạc đay kín nhao ái pạc náng điểu háu ná
            Xủ chằng chứa cẳn kín mạc pú tục cốn nỏ na đủ dớ
1350.    Pì chằng đổm kín nhao nhắng pạch ái náng bo hú
            Mừa nặn xảo hám nọi tấng lải nỏ khù
            Lú òn chau bả tạo linh hường áu ải
            Tè nặn Khủn Lú tạo chái điểu nẻ cào
            Hển tò pứng mạc nhao xúm nọng chù cốn
1355.    Chỉnh bo mí phớ mấn kín náng ải Ua cú ná
            Tè nặn phủng bào nọi cháng hùi đỏm Khủn
                               
            Lạu chằng nẻ thẩng bủn pắn nọi có xải Ua òn nừng đú
            Náng cò nau dù tôn nhọt mạy háo nhờ chuổng chắn pún há
            Khón khón chủng hống Lú phủa tạo
1360.    Cựt họt đao khè pụn băng tào lống hả
            Hạc và chuổng háo tăng chhắn cỏ xừ dù
            Xiệt tò náng hạc chủng hống tạo hay hẹp có khỏng
            Vói vói họng cảng hảo căn dù
            Xương tò Ua hống tạo cảy kịch kính điểu xội dớ
1365.    Uổn chắc tiếu mứa bổn còn hiếm phủa nau còn nớ
            Pòng và quám họt chau bả tạo tổn pì phắng xưởng bo nọ
            Náng cò than thẩn lẹo khẳn đảo páy đay
            Ua chằng hay xù tôn bọc mạy pắn nhọt chuổng chắn
            Tải vến điểu nhá lón đủ hại xắng đé
1370.    Nhá mẹp lin na thằng tả mén xắng nớ
            Ẳn nị pển tè nén cảy tạo Lú Khủn phủa pòi náng ná
            Khoi chỉ pít páy tạo xía pì tắn dẳm còn nớ
            Náng chằng váng kính vẻn ngà chuổng mứa phạ xía lẹo
            Miện cào lẹo liến vình vẻn có lẹo dớ
1375.    Xương tò ỏ hó nựa kính pen vẻn ngà tộc ố
            Cò pừa phạ phộc hơ tải chạu tuồi nòm xáo xảm nặn ná
            Phủn ỉn phấn tành đả phộc lống cảng hại
            Hẹn chồ xăn tải chạu chiện xà pảng lẳng
            Pển xẻn lới khồm khỉn bo mí chớ huội
1380.    Xẳn đằng tôn bọc mạy đảng hừa xía múa nặn lẹo
                               
            Mừa nặn Náng Bái tuộng hả pánh Ua òn
            Mè hường hại liến đùng xằn xái
            Thảm hả nọi pái đở quạnh văng dến lế
            Cha cào tan hả nọi ua òn tắng ngảu
1385.    Pánh điểu ới tắn đở hản mè đủ dớ
            Náng cò họng khạch hay cọi cọi hả lực có khỏng
            Mí háng khổm chở xá hặt có mứa phạ tẹ hứ
            Mừa nặn náng chằng hau pà quang đổng quạnh nẳm tòi náng pảy
            Váy ván tiện mí hển chau òn tì đở
1390.    Mè cò họt họt hay hả lực có khỏng
            Cộp nừng cả cắm họng tếnh hủa lải mù
            Mắn cò bỉn xột xeo luống pựn họng ọc xía cốn
            Hiệc và tổn khản đở hạc tải hặt có nớ nặn
            Tè nặn náng cào tan đỏm mù pứng cả
1395.    Xủ cò nhắng hển na pánh điểu tải pày đở lế
            Xàu chằng vạu xù chau tỉu chọi tổn mè tắn dẳm
            Phú cò hển náng đở hặt có cắp ngà chuổng tải lẹo tàn hới
            Náng chằng tan cài thoi bản bọc xòng táng
            Mừa nặn lạn cả xàu chằng bỉn tòi táng uổn chau
1400.    Hển tò dạp dạp cạu háy nhờ chuổng chuổng chắn pún há
            Náng Bái liến chằng hén mùng cọi hển Ua
            Lực mè ới, khỉn Ua pòng đở lế há
            Hứ chằng khổm chở tải hặt có nón miện đến lế
            Lực mè ới, Ua òn có xải mè hới
1405.    Náng cò niến niến hay có khỏng kinh cườn
            Lườn lườn hay òn nọi tả thùm nóng lảy
            Cú cò cảng và nhính điểu đay kín hánh liệng nhờ bo mí
            Náng cò cọi phò Ua nạt nọi nau dù pải chuổng pún há
            Xút ào nghẹ băng vình kính đỏm
1410.    Xiệt tò chỏm chở nau dù xủng dường hứ áu đay nị lế
            Mè hạc hay họt nghẹ lục nằng xáu đải
            Đủ tò Khủn Lú tạo chái điểu má họt bo hú
            Háu chằng tan bọc tạo má hưn đuồn áu náng ná
            Cò pừa xàu xương cẳn tè lẻo nhắng nọi
1415.    Xỏng cò thoi chù chặn tè mè nhắng chở tẹ ná
            Xốm xốm xọn hiếng đổi ma nhờ
            Pán nị náng điểu lẹo hoái xẩn tải pày dương nị
            Háu cò áu quám hơ tắn Khủn pển pì mắn ná
            Mứa bọc tạo tiếu tau đuồn áu chòi dớ
1420.    Háu chắc hả cốn đở hịp tiếu pún chở đay lế
            Náng cò hay họt nghẹ lục nằng hả hánh
            Liến chằng hển dả muốn òn pánh vẻn vay
            Mừa nặn náng khằm đay liến xọt bải áu
            Náng Bái lẹo cài dà xên nểu
1425.    Mứ tộp om cỏ mạy háy nhờ chuổng chắn
            Chuổng chắn ới áu náng lống lùm chòi dớ
            Cộp nừng lốm pàu tong pặt mạy lắm đua quành bở
            Nhưới nhưới chuổng pìn lống cuồi can
            Mạy chằng cọm pải còng lống hả
1430.    Náng chằng mứ bải đay xải chở chau òn
            Náng chằng tan bọc mạy tắng từn chắn cỏ
            Từa nặn chuổng háo tăng chắn cỏ xương càu
            Náng cò nặc nặc hay òn nọi chau lực có xải
            Lón và tải pảy lẹo vẳn nhắng tiếm cù
1435.    Tải biền hau lựp phạ vẳn òn nhắng chủng Lú ná
            Cò pừa kính bảng nọi nhắng hảo tởi mày
            Vẻn xọt nịu pản đằng nón phẳn
            Náng cò múa chở lải họt hánh híu hay
            La bọc mạy chau lực có xải mè hới
1440.    Cú cò xống chở lải bo buổng dang dù khửa chau
            Xống hạc đay ẹp nọi khỉn hơ táng cảy hặc hới
            Luống khỉn chở bo ngớ xắn nị
            Lực mè ới Ua òn pánh điểu mè hới
            Mừa nặn xàu chằng áu náng tiếu xù hướn pái ban
1445.    Tạo chằng tan cạc pựn má tành tắm cản náng ná
                               
            Má chằng nẻ thẩng tổn khản tạo Lú Khủn chau òn nừng đú
            Lú cò họt họt tọng chủng Ua bo bảng lớ ná
            Chằng nhỉn tò cả cắm họng tếnh hủa xiểng đạc
            Xiểng pạc pọng bỉn luồng cảng hảo
1450.    Cộp nừng quám pìu thẩng họt Lú bả tạo
            Hiệc và Ua òn nọi lẹo hặt có tải và ná
            Pòng và náng tải tẹ chỉnh mí hừ bo
            Chau hạc kinh cườn nựa lày tọt kính tải
            Ẳn tì cong pánh Ua mía vẳn tải chạc tẹ hứ
1455.    Lú hạc lục nằng hay hống nọng khánh keo xọt vẻn
            Khẳn đảo xọn pắn có pảy đay
            Tạo chằng đẩn đuồn hau pà mạy tim tòi táng pảy
            Bo chắc lày tổn tải tòi náng mứa phạ còn nớ
            Cú bo dăng pái la hàng khổm đay lẹo
1460.    Ẳn tì đổng luổng mí mù chuổng lắm đua
            Tạo hạc đưa phò nghẹ lé Ua bò hển
            Khủn cò niến niến nặm tả pắng lảy lằng
            Tạo chằng lằm hường hại hói tàn áu náng pún lẹo
            Lú cò nẳm táng tau hím xống quạnh văng
1465.    Liến chằng liệp mè nặm lải hạt tiếu thẩng
            Lình hển tò phủng bá mụ hủa hảo phổm đòn
            Pứng cạc thau học hảo phau cà hím xống
            Mừa nặn Lú Khủn tạo pổng quám thảm nhà
            Phủng cạc mụ chau mè nớ hủa cú hới
1470.    Pòng và nhắng nghỉn vạu náng đở tải pày lế há
            Nhà hảo hụ lực tàn pớ tải bo nó
            Mừa nặn xúm xấm thau hủa hảo thải xù
            Nhà bo hụ nhá tan cào thảm Lú hới
            Mừa nặn bả tảy kẹn cá chở hay cườn
1475.    Lườn lườn nặm bà na mục nhọi lục nằng hún chở lải ná
            Mừa nặn Khủn Lú dưởn tiếu đẩn phiểu pày
            Cộp nừng họt hành hong thẩng tà hủa mướng lẹo dớ
            Phắng nhỉn tò xiểng nằn nương từn khụm tỉm ban
            Xắng và tàn tặp cong tiêu xành cỏng nhám dến lê
1480.    Cỏng đỉ hừ từn mướng cỏng hại ni cọ
            Tạo cò dăng hành nặn thảm pườn cải táng
            Hiệc và náng xảo Ua có xải tải pày xía lẹo
            Xương tò Lú hạc kinh cườn nựa hay hống náng điểu xội dớ
            Mừa nặn Khủn Lú tiếu xù hướn hả dao
1485.    Tạo chằng tan cài thoi chù chặn chiếng pò tắn dẳm
            Cắm thải nẻ chù luống kè kho
            Ẳn nị khoi cánh nọng Ua òn tiếm phảnh cẳn ná
            Xỏng pánh cẳn tè lẻo nhắng nọi
            Xỏng cò thoi pển chụ chiềm tè cuổng đả
1490.    Xỏng xương cẳn cượt má cuổng tọng
            Hạc và tấng hướn pọm luống đẻo khỉn ẹp
            Nẹp khổm Ua òn nọi hơ xù Khủn chái
            Điểu nị khổm chở nọi hoái xẩn tải chạc xía lẹo
            Ua chằng hưn chuổng cọm cạt cỏ pừa dện
1495.    Khoi chằng xỏ áu quái pảy dết phỉ tắm miện náng ná
            Tảng dường xồng òn hưn xù phạ nhá hàng lổng cẳn
            Lú cò chiếng thải nẻ chù luống tấng hay
            Lạy phẹp chau pò tạo xỏ tàn nhá khỉn đè nớ
            Từa nặn pấng nguyển cha đà Lú xiểng phe
1500.    Dù và mứng hạc ha xíp chạng mứa cọp náng điểu cò đải
            Mứmg cò bo lón chỉ hển na náng điểu Ua òn đở ná
            Pò đà tạo Lú chau bo dẳm tì đở
            Mừa nặn Khủn Lú xằm múa chở mom mò
            Ẳn tì pò tạo tan khọt nặn tủ khoi xuồn tải tẹ lẹo
1505.    Cò pừa nớ chở chỉnh bo lứm cọi cọi
            Dù và pò bo tan và dện cò xuồn tải phỏi lẹo ná
            Hứ và quám khỉn chở tặp kính cứ làn
            Quán tàn chau pò tạo xẳn đằng pú phả
            Má lé vay tếnh hủa khổm phết dương nị
1510.    Chệp xẹp xay cọi cọi pản pạt cửa dẳm
            Lú chằng cha quám vạu luống vản xiểng òn
            Dù và tải biền hưn xù phạ vẳn khoi bo xại cẳn ná
            Ẳn và tải pảy lẹo vẳn ngáu nhắng cu cẳn ná
            Lú òn chau bả tạo tan tò quám tải
1515.    Liến chằng mứ bải đay quái hám tố thào
            Mừa nặn pò đà ham bả tạo liến dạt chính áu
            Khủn cò khổm chở nặm tả pắng lảy lằng
            Tạo chằng lặc lọp liêu chủng pe tào hảng
            Tiếu táng phai phăn đẩn phiểu pày
1520.    Lú hạc hay hống nọng chở hạt niến niến
            Tấng lải xằm khảu chở xương bồn
            Tổn pù thau kè lẹo páy ban lành thủn
            Diểu tò Lú Khủn tạo áu đẩn phai pà bo hụ
            Tè nặn Lú chằng chon bào nọi tiếu cù pấng chở
1525.    Ẳn tì có phớ đỉ đằng nháng cau hong lế há
            Xỏ mù chau pì nọng mứa xày xàn uổn há ná
            Xiểng khạch hay pản đằng ý liểng chằng mứa
            Chằn khảy quám pạch xiểng mánh ngoạng chằng mứa
            Khủn chằng mứa cổn quám xương hay xàn
1530.    Hay tàn chau òn nọi nau mình mía vẳn há ná
            Xiểng phớ hẳng pản đàng mởi chính phâng nhá mứa
            Xiểng pạc xâng pản đàng mủ xảm nhá mứa
            Xiểng phớ hẳng cầng xửa chốm chịn nhá mứa
            Phe phẹt họng xiểng xe xẹp hủ nhá mứa
1535.    Có phớ đỉ cầng piếng chở ai chằng mứa
            Tạo cò chọn lược đay bào nọi đả tành hỏng khản
            Nặp tò cốn pổng quám mí pẹt cốn hả chau
            Hển tò dạp dạp tau thẩng tồng ná hón pún dớ
            Manh nừng thẩng tì táng hủa mướng nởi quang
1540.    Lú òn chau bả tạo tiếu đà tòi lẳng
            Lá hỏng tau đỏm quái tố thào
            Phủng bào nọi tiếu nhàng phái phái
            Lạu chằng nẻ thẩng phủng nhà lố tẳm khau
            Xàu cò lằm phò chanh hển kịu pứng cạc cháo khủn
1545.    Hiệc và Lú đà đay quái hám tố thào
            Má nọp nọi Náng Ua đả tành tắm cản và lế
            Xán xán xàu chù cốn nẻ vạu
            Mắn cò tan tuộc Ua òn nọi náng nạt háu tải nặn ná
            Điểu nị háu pá cẳn ha chái điểu nhả nhà
1550.    Phớ cò khằm xạc vay háng tành lếu hủa mắn nớ
            Mừa nặn phủng lẻo nọi tiếu thẩng cải tàng
            Phủng cạc mụ tặc tạo khủn òn má thẩng dạc dớ
            Xàu chằng hản quám mụ tấng lải ân cào
            Ẳn tì Lú òn chau bả tạo nhắng dù pái lẳng nhà hới
1555.    Mừa nặn phủng bá mụ tấng lải chốm muồn
            Xàu cò ngá xạc vạy nằng tha dù cóng
            Cộp nừng xò bỏng tạo Lú Khủn tiếu họt
            Hển tò na mày mọm hảo chùm đảnh phóng
            Hòn hòn nựa cứ tiển ca còng
1560.    Xở xòng tiện đủ nhình có quẻn
            Ngám khảy heo phắn đẳm đủ thì
            Ví pặt na bả tạo đủ lình ngám lải
            Mừa nặn tấng laỉi xàu nhà lló phủng thau
            Lèn tặc tạo Khủn òn má thẩng
1565.    Phớ cò múa chở đỏm tò Lú cọi cọi
            Ngám chỉ Ua òn nọi háu chằng hặt có tải pừa dện
            Tấng lải xằm lóng khảy nhum pạc
            Phớ tò mạc hèo hanh chè nặm má chùm xò bỏng đủ ố
            Phú chằng tinh tải mứa xù xống xang
1570.    Phờ tò đay pển chụ má xu dù đỏm Lú ná
            Tè nặn bả tảy tạo Lú Khủn tan đà
            Nhà cào tan họt nặn tủ khoi nài lải nhà hới
            Cú hển tò hủa pàu xẳn lẳng xửa chông lái tố thào
            Kính cột xau khỉu hại đẳm tằm cứ cả
1575.    Hảng tả nhán pịch kía dạp dớ đủ hại
            Heo hàng hiên cáng chại pản đằng phán (bán) phửa
            Bứa dớ khi tả pắng kem hèo
            Chù xình xon ẳn hại pản mạc xim khổ
            Quám tố xù khừn ướn hương cáo ải hại nhà hới
1580.    Mừa nặn Lú cha lẹo phăn đẩn cải táng
            Tạo chằng hịp nhàng phạo mứa dao họt hành hướn uổn lẹo dớ
            Xàu chằng chứa cẳn pom quám khổm hay òn
            Pì cào tan còn lẹo xủ chằng nắm đỏm
            Mừa nặn húm húm pọm quám điểu thải cào
1585.    Lú òn chau bả tạo khảy pạc váng xiểng
            Nghỉn tò phủng cháo nọi nắm đỏm tiêu xành
            Ngoành ngoành pọm xiểng xành nháng cảu
            Xiểng xàu kiêu mứa bổn ăm ình
            Xặm tò họt hay đỏm tạo cháng kho xằn xái
1590.    Mừa nặn náng Bái xò đổn cọt có Lú hay
            Keo òn nọi Ua hặc náng điểu mè hới
            Ẳn tì Lú Khủn pển pì kính mứng chau
            Cò pừa Thẻn tành bau tè phạ hau huồm háng điểu khửa ná
            Xiệt tò cú hạc xống chở cha pá tổn bơ đủ
1595.    Xống hạc đay ẹp nọi khà bành khỉn chở mứng ná
            Luống khỉn chở bo ngớ xắn nị
            Lực mè ới, Ua òn có xải mè hới
            Tè nặn náng cò dớ dớ hay đỏm khủn chau òn
            Hển tò pứng mụ thau học hạo hủa đòn má đủ
1600.    Phớ cò má lé tạo Lú Khủn chau òn
            Má dù xọn xón na phò mấn
            Mừa nặn chán luổng liến lồm pắng khảng cạn
            Pứng mù thauu học hạo lột chồ mứa bổn lẹo dớ
            Xàu cò tải pển nộc thổ láng khạch chiếu nằn phọn
1605.    Chịp cằm họng nớ làu hảu hẻo pún há
            Nủa nủa xiểng nểu Lú bả tạo
            Phủng bào nọi lười hay xán uổn
            Xiệt tò phủn nửa hứ chằng đả kịch nén háu hàng ni lế
            Xỏng hạc đay cượt pọm lống huồm hang điểu cẳn ná
1610.    Xỏng pắn cẳn cượt má cuổng tọng
            Xỏng quyệt thoi pển chụ nớ ù cuổng đả tẹ ná
            Ngớ và phủn đả hơ xỏng háu xọn cù bo mí
            Cảng và pò mè liệng xảu ìn lóng xưởng háu ná
            Hứ chằng khỉn pánh hơ táy cảy đảo ừn dương nị
1615.    Xắng bo hơ òn nọi háu chau cù phảnh cẳn ná
            Hứ chằng khỉn pánh Ua có xải tải pày ni cọ
            Mứng còi hưn xù phạ mứa na chừ chẳm hặc hới
            Mè bo nhắng cổng cạy náng điểu chau òn đở ná
            Há cò dưởn bo đay lón xuồn tải đỏm tẹ ná
1620.    Uổn còi tiếu mứa bổn hống xáu cóng tha pì nớ
            La pì ới, keo kìn mía vẳn pì hới
            Nhá làu phắng quám phỉ bành lứm xía ai xắng đé
            Nhá làu xổm xù na lải tạo mướng tàn lực Thẻn xắng nớ
            Cò pừa tấng xỏng háu hạc màng mết luống chảo hẹn
1625.    Bả cò hay xồng hơ thỏng phạ xáu tha dù cóng ỳ đỉ nớ
            Tè và uổn nhắng chủng hống cóng chiếng na hặc hới
            Pì bo hàng chắc dăng pái la hàng hẩng đở ná
            Khủn cò xốm xốm hay thẩng chớ đưởng đạc
            La pì ới, chụ kìn mía vẳn pì hới
1630.    Cựt mừa háu nhắng nọi chiềm lẻo bơ nòm nặn ná
            Xỏng quyệt thoi mèn tọng tan cào quám điểu pánh hới
            Hứ chằng xỏng tải lá  páy cẳn hàng hám hển na dến lế
            Pì cò má ngăm năng khọt nặn chở kẹn xục tủn
            Cứ dương láng phẳn piếng đua nón khuỷ khoàng
1635.    Nhắng chuộp keo bọc mạy tò mừa tải phỏi tộc ố
            La mình nọng Ua òn pánh điểu bả hới
            Hiếm cò xuồn mứa bổn còi pánh chỏm chau cú ná
            Pì bo dăng phắng kho hạc khổm lải ná
            Nhắng tấng lin nhành ải pườn táy hùa na pánh hới
1640.    Miện cào lẹo liến làu lá phiểu
            Khủn Lú tiếu xù hướn pái ban
            Nau dù dao hạt hạn hay cườn nóng lảy
            Lón tò pảy má tiện phiến chở mom mò
            Mấn phò pha xọn chò lải thẳn
1645.    Bả cò hún vắn chở bo lứm cọi cọi
                               
            Bắt nừng khặp kha khọi khảy má pỉ mờ
            Lú hống hay hả nọng náng Ua hàm lưởng
            Pản nị náng xảo chau nhắng xưởng chủng chừ bo nọ
            Hừ và lổng là thoi chù chặn lứm bò bành xỏng cẳn lế
1650.    Pòng và nhắng xưởng hiêm dường cắm chà tan bo nọ
            Hừ và xổm xành dao hạt hạn hỏ quang hành đở lế há
            Nớ vắn tạo chủng náng mom mò
            Lò bau nen tì tọng nào chẹp ản lóng tì đở
            Vuốn ván tọng hún chở đưởng đạc
1655.    Phò hển tò phương phưởng phạ hương hùng lải táng
            Thẩng mừa nhám ù xải đẹt lưởng tùa mướng xở chanh
            Tè nặn mè chằng tan bọc tạo chau òn Lú điểu
            Hứ chằng xố tố xau hún vắn đưởng đạc dến lế
            Hứ bo pảy ạp ke ẳn hại xía hừa phỉ tải mứng lế
1660.    Hứ chằng bo pảy xạc xía mượt hổm ái chụ lế há
            Na bốt xau khặc khay xàu mom dù ngảu Lú hới
            Mừa nặn chỏm pảu tạo Lú Khủn hản mè
            Chau chằng dưởn nhàng nhái tắng mom xằn xái
            Mứ bải đay ổ cắm xôm pòi
1665.    Tau họt nặm phái hìa xứa hủa
            Lú cò múa chở lải hạc hển hùn náng phảnh xang
            Má nằng khơ tiếm tạo phái hìa xờ đỏm
            Khủn cò lình hển lẹo phăn đẩn nỉ chạc
            Phạc hành hong tắn tì cứn xù vắng nửa
1670.    Mừa nặn khưa xứa Ua pánh điểu nẳm tòi
            Hển tò bòi hòi nọng pánh keo nằng phảnh
            Lú cò khảnh chở liến ạp xía bo nhắng hển lẹo
            Tạo chằng mứ khằm đay àng nặm liến hia xờ hủa
            Xỉ xớ nựa ngám khảy pản lò
1675.    Na mày mọm ngám chùm hảo phóng
            Pó nhám lẹo tiếu thẩng dao càu
            Thục nguộc lẹo áu vèn má nhánh
            Liến chằng hển pánh keo hiếng phảnh na tò
            Hển tò hộp hùn nau mình xọn Ua òn tiếm phảnh
1680.    Lú cò điểu đằng lé bo hển họt hánh híu hay
            Dưởn bo đay liến òn tỉn mứ
            Pòng và phỉ xắng má dù phảnh pạch mía chỏm chau cú lế
            Há cò cựt hống nau mình xọn lộn hừa lửa hánh
            Náng Mảnh ới, la lánh vắn mẹn
1685.    Cú cò họt họt nựa mứa mạc cuổng chở lải ná
            Tè nặn náng Mánh phau Lú Khủn nau pòi
            Tạo chằng tan tuộc nau mình xọn lỏ tò luống tải
            Thải quám nẻ xù náng cắm phạo
            Cú cò hển tò họt xay hẳn nựa láng bà xía
1690.    Xặm tò mả lái tau má kín đưa quà cận lế
            Náng chằng ngoạc pìn na ngớ tẹ lằm nhánh
            Lú cò hún vắn lỏ họt hánh chủng Ua lải ná
            Xút ào lẹo liến vình kính tải
            Hoái xẩn tiếuu tòi náng mứa phạ
1695.    Mịt hằn nựa liến mèn có cổm
            Lình hển tò lượt đảnh lảy lằng lống hắm xưa
            Tạo tọt nựa tải tòi mía vẳn lẹo dớ
            Ẳn tì tắn dẳm pển mè kính chỏm chau nặn ná
            Nau dù cong hạt hạn khển hục chón thủn
1700.    Náng cò hển tò lượt bả tạo Lú Khủn lảy xàn
            Mừa nặn mè chằng ân thảm tạo nau dao dù hỏ
            Hứ chằng mứ bải mo láng phảng mè bà dến lế
            Mè đà tỉ cong tọp hản quám bo mí
            Tè nặn chái điểu miện mứa bổn tải chạc
1705.    Lột chồ hưn xù phạ tải tòi náng điểu xía lẹo
            Mừa nặn náng Pấng tan quám khổm hay òn
            Mè cò cảng tò đay xành xang tòn pựn mí tì ngói chở hặc hới
            Tấng hướn đủ tò mứng cổng cạy
            Đay xàng chanh yển tọng nhọn pầng kín hánh mứng ná
1710.    Xẩn chái xắng hạc tải tòi náng ải na dến lế
            Hển tò lượt lằng nhọi hắm chùm pản phảng tộc ố
            Xương tò náng Mảnh hay Lú Khủn phủa mình.
                               
            Tè nặn náng ngám tan Lú Khủn nau pòi
            Pì còi cứn xù dao hạt hạn hả pò tắn dẳm mứng nớ
1715.    Mắn chằng xía ẳn hại cáo mịn xở xòng
            Háu chằng mứa cù xọn hiếng huồm hướn điểu cẳn ná
            Mừa nặn bả tảy tạo Lú Khủn lỏ ào
            Liến biền hơ ẳn hại thẩng pò tắn dẳm
            Vắn vắn chỉnh bo xở mựt múa mía xiêng tì đở
1720.    Liến chằng mó cày đay hiệc tạo nhắng chiệt phủn lải và ná
            Cò pừa mắn tải hau bau pún xồng mứa mướng phạ
            Lú chằng má dết chược hại liến hơ khôn chở háu ná
            Háu cò pùn đả dưởn tắm cản thuôn khù đủ dớ
            Chù dường tiện nhá tiệc ẳn đở
1725.    Chỉnh chằng xía ẳn hại xở mái xiêng xòng chẳm đay
            Mừa nặn pò tàn phu kèn tạy tấng mè tắn dẳm
            Đả hỏng đay chù ẳn thuôn cù
            Cất lau miện chau òn Lú Khủn
            Pùn phắn ha quái đỉ tố thào
1730.    Tè nặn mè chằng hay xàn tạo chau lực chái điểu
            Cú cò ngớ và Náng Bái chỉ ìn yểu khà pánh má hơ bo mí
            Xỏng hạc đay khỉn tọng khưa òn tải phổi dương nị
            Lực hặc ới, keo òn Lú Khủn mè hới
            Mè kính hay có khỏng kinh cườn
1735.    Mứng còi hưn xù phạ mứa tòi náng ngám mứng nớ
            Nhá lổng cẳn còi tiếu tắn na chỉnh đé
            Tè nặn mè tành đay chường chọi náng keo phạc Khủn
            Mứng tải cú mọp viến tắn na
            Hưn xù phạ mứa lin huồng luổng hặc hới
1740.    Náng cò viến thải hơ Lú Khủn chau òn
            Chù dường tiện cùa quỳ hỏng khản
            Xù lá má ngúa quái viến mọp
            Chọp tì tạo Lú keo xàng bảng dạc dớ
            Tè nặn pán quái nhỏ mọp Lú tắn na
1745.    Ua nằng tha cóng tạo bo nải
            Xiệt tò Khủn Lú tạo chái điểu lứm ào
            Cò pừa tạo hạc đay dù hịa Lú Ua hàng hẩng
            Tục vắn chủng hống náng lứm khau
            Chau xẹp tọng lứm niệu mía vẳn
1750.    Náng cò nghỉn phủn hơ Lú Khủn phủa mình lải ná
            Cọp mừa Ua kín chạ tạp cày nhắng nải
            Điểu nị Lú kín cồ ngái quái bo nải niệu vón vẳn Ua dến lế
            Bo niệu Ua mình xọn kín cù hiếng phảnh cẳn lế
            Tè nặn cong vắn nẻ xằng Lú phủa nau
1755.    Ẳn tì nọng chặc hau lựp phạ phỏi cượt pển đảo còn nớ
            Từa nặn bả tảy tạo Lú Khủn đưa ào
            Chau cào lẹo chứa niệu mía vẳn
            Dù và pển xắn đở còi nhớ hả ai đè dớ
            Xỏ tò chau tỉu chọi nhá chiệt phủn lải xắng ná
1760.    Uổn còi cứn kín ngái đủ hiếm hiếng na còn dớ
            Hạc và Lú cào tan chứa nọng Náng Ua bo hản
            Tè nặn náng cò váng pạc Lú mứa phạ xía lẹo
            Pặt tò tạo hạc kin cườn nựa hay hống náng điểu thối ná
            Mừa nặn Lú Khủn tiếu tòi náng mồng na
1765.    Xắng và Ua bo tha bả tạo tiếu nhàng phái phái dến lế
            Uổn còi cứn kín cồ quái luổng đỏm pì còn nớ
            Tè và nhắng chừ năng quám vạu xương mè háu chảo cẳn ná
            Háu chằng pá cẳn hưn mứa bổn đăm điệt pánh hới
            Tạo cào tan họt nọng náng Ua bo liếu
1770.    Khủn Lú tiếu tòi náng mứa phạ
            Tè nặn xỏng biền hau lựp phạ thẩng mọc cảng hảo
            Vẳn nừng mứa pển bưởn cánh đảo dù nớ khuổng phạ
            Xỏng biền hau cượt pọm tiếm pàng phảnh cẳn
            Ẳn tì luống đở xiểng Lú Khủn chau òn nặn láy
1775.    Luống ào xau hùng nọi Ua òn pánh điểu
            Xỏng xương cẳn lượt liếu hạc nau cốn họng
            Lú bo đay chuộp nọng phạ khằn táng lảy xội dớ
            Chù vắn năng đảo Ví pển mù
            Nhắng làu vẳn nừng tải pển hỉn cánh hùn náng tấng tạo
1780.    Tiến chù mự nau dù phả lẳn
            Nhắng làu vẳn nừng xưới hưới hưn mứa bổn thẩng pù
            Náng chằng hưn xù phạ than nhọt hướn thẻn
            Mừa nặn Khủn Lú tiếu tòi pánh náng Ua
            Tộc tò Ua hạc hau xù tạo Thẻn Chằng tể đả xía ná
1785.    Mừa nặn lòng yểu áu òn pánh pển nau
            Tè nặn chau nhọt phạ liến khằm bải áu
            Xỏng xổm pắn cuộc cảu nẹp nón hiếng na
            Tiến chù mự phứa phăn phiệt phảnh
            Liến chằng xía hánh tạo Lú Khủn hừ bo
1790.    Bo chuộp chau nguộc xọn lón dù xò mấn lải
            Pặt tò chủng xải chở hạc tải xiệt mính cọi cọi
            Xương tò ẳm òi tạo Lú hay lẳng đay tộc ố
            Từa nặn thẻn nửa chau váy nẻ thảm thì
            Ẳn tì Lú dù căm phài pụn má tòi náng bưởn xắng lế
1795.    Lú chằng hản quám nẻ tọp cắm nẳm thoi
            Ẳn tì khoi cánh Ua òn nọi hiếng phăn phiệt phảnh cẳn ná
            Xỏng pánh cẳn tè lẻo nhắng nọi
            Xỏng tò thoi pển chụ chiềm tè nhắng đảnh
            Xỏng pánh pọm xáo xảm ma nhờ
1800.    Hạc và pò bạp nọi hơ xù khủn chái
            Liến chằng khổm chở náng kịch kính lửa hay
            Ua chằng hưn ngà mạy má hặt có tải pừa dện
            Náng chằng pá khủn tải tòi náng nón miện
            Khoi cánh nọng xỏng huồm hướn điểu cẳn ná
1805.    Liến chằng áu cẳn má họt tể đả quang tàn hới
            Lú cò vay tạo chau nhọt phạ Thẻn Chằng tấng ngảu
            Tè nặn thẻn nửa phạ tể đả thảm òn
            Xắng và náng hạc tau tòi tạo má dù hống luổng lế há
            Từa nặn thẻn cha lẹo náng điiểu luổn cào
1810.    Ẳn tì khoi cánh tạo tiếm nẹp hiếng phảnh tẹ lẹo
            Hạc và thẻn đả nén bo cẳm cẳn măn
            Táng nừng mình bo phăn hiếm tạo chỉnh chằng lá xía tàn hới
            Cò pừa tấng hướn pọm luống ngắn khỉn ẹp
            Nẹp khổm Ua òn nọi hơ xù khủn chái
1815.    Liến chằng khỉn chở khoi hoái xẩn tải chạc
            Tạo hạc cựt hống khoi pển chụ tải tòi má bổn
            Ẳn tì tổn khản chau Pấng Nguyển xương òn
            Hặc òn chau bả tạo nhắng tành tắm cản
            Pán quái tăng hiếng thẳn đủ thì
1820.    Pì tàn chau hạc phạo lứm niệu mía vẳn
            Uổn cò nhỉn phủn lải chằng lá phủa na pừa dện
            Khoi chằng đay pược chau pì tạo má pì nón khủn tàn hới
            Náng ngám tan tủm hủa nẻ thì
            Mừa nặn phu cổng tạo xương òn Lú Khủn lải ná
1825.    Thẻn chằng pùn cắm tan luống đỉ thoi cào
            Chặc và xồng òn hơ tiếm tạo cú hạc tiếm phảnh Lú hới
            Nảnh và muổn thài bản nộp náng nớ hong cọ mứng
            Chíp cằm in bọc mạy na tàng hướn thẻn
            Lú cò nhánh phớ đỉ hưa ngám cầng piếng pản Ua
1830.    Mặc tì tạo Lú chau xù xổm chỉnh nớ
            Thẻn nửa bản mọp viến xỏn tạy
            Từa nặn Lú chằng đay ân tàn tắn dẳm
            Liến chằng lống chẳm xờ hống khoảng in bọc
            Tiến chù mự lin dọc xảo thẻn
1835.    Hạc và Lú cò múa chở lải xiệp xôn hống panhhs chủng nọng cú ná
            Dù và họi òn keo ngám nhì cú bo mí pòng tì đở
            Mừa nặn cong pánh nọi náng điểu Ua òn nặn ná
            Lống pược dao hạt hạn lin bọc xiểng vón
            Hển tò hón hón na hảo đảo tả chùm
1840.    Mừa nặn Lú dù phau tỉn cụm lé Ua lịt liếu
            Xỏng hển cẳn lượt lé khằm khằm
            Khủn cò lườn lườn nặm tả bà hắm tổn
            Mừa nặn Lú chà tan quám khổm on òi
            Ua cò má cù tạo hơ xàng láng khổm náng hới
1845.    Lú cha lẹo náng điểu hặp pạc
            Pì cò nhá ào phạo hạc xuồn má dảm Lú hới
            Náng cò hản quám Khủn luột lá cải phạo
            Mừa nặn keo òn nọi tiếu tào tủ lẳng
            Pặt tò Lú hạc cóng náng cải bo nhắng hển na lẹo dớ
1850.    Tạo hạc cựt hống Ua òn nọi tiếu dư dòng dảm
            Cha quám nọi đỏm náng on òi
            Mứ cuộc nịu lin bọc náng điểu
            Từa nặn xiếu hiếu nọi náng điểu tan xù
            Pì cò nhá quèn tau dọc nọng lải cằm cảng cứn xắng nớ
1855.    Dan tò thẻn nửa hển chặc hoái xá chau Lú hới
            Xắn đở xặm luống khổm pển kho há láy
            Dan tò tàn tò thoi dết xội phài khôn tấng xỏng háu ná
            Thẻn pổng hơ nén điểu kho bạp xía lẹo
            Chọm chằng đay pển chụ phủn vụt viến pẳn háu ná
1860.    Pắn uổn hơ cảy hiếm nau pòi dương nị
            Xương tò Lú òn chau bả tạo lười làu cứn đải xội dớ
            Khủn cò lày kính tải cắp hống cọi cọi
            Xiệt tò tục cắm tiện muồn lin mù xảo
            Hển tò xốn xốn lải mù xảo xằm hám muồn lin
1865.    Xặm tò na mày mọm nốm tùm nảm tóng
            Hóng hóng nựa hảo phóng kem mày
            Xíp cằm lin bọc mạy tiếm nẹp bả tảy
            Lú cò tả lé liếu lượt náng lải na
            Xảo thào họi lin bọc nớ xuổn
1870.    Huối huối hau xuổn náng lải mù
            Lú òn chau bả tạo phứa phăn phiệt phảnh
            Xẻn náng tiếm nẹp Lú hiếng na
            La bọc mạy chỏm mình tể đả
            Xảo náng má niệu Lú chươi lin
1875.    Mừa nặn Ua pược tạo Thẻn Chằng váng hống
            Lình hển tò hón hón nựa hảo phóng đảnh mày
            Keo bọc mạy huộp bọc mứa thải
            Lải náng muồn xù xổm huộp chốm lải họi
            Xương tò Lú òn chau bả tạo lé Ua phò mấn tộc ố
1880.    Xỏng hển cẳn lượt lé khằm khằm
            Tạo cò lườn lườn nặm na bà hắm tổn
            Khủn cò lón tò hẩng pỉ bưởn dù nớ khuổng phạ
            Bo chuộp nau mình chụ phạ khằn hàng đẻn xội dớ
            Chủng náng lải hạc tải xiệt mính lửa hay
1885.    Khủn cò hau dù đao lựp phạ xẻn khuộp mí an tì đở
            Cháo hới
 
                                    Hội văn nghề tình Xân La in ọc pỉ 1987.

Tác giả: Sưu tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây