Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ sáu - 27/04/2018 03:40
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG  PTDTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 
Số:                /KH-PTDTNTMA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  Mường Ảng, ngày         tháng 4  năm 2018
 
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học 2018 - 2019
 
 
 
 
          Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; số 05/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/QĐ-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện văn bản số 638/SGDĐT-GDTrH, ngày 02/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018-2019;
          Để công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 đảm bảo đúng quy chế, khách quan, công bằng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
          - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng;
          - Thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh hoàn thành chương trình cấp THCS.
          2. Yêu cầu
          - Thực hiện tuyên truyền rộng rãi tới các bản, xã, các trường THCS, đảm bảo 100% học sinh và gia đình có con, em là học sinh ở độ tuổi tham gia dự tuyển vào lớp 10 đều nắm bắt về công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 của nhà trường;
- Đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy định.
II. Chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định đối với người dự tuyển
          1. Tuyển sinh vào lớp 10
          Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển sinh 03 lớp với tổng số học sinh tuyển là 99 em.
          2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 02 môn: Toán, Ngữ văn.
4. Các quy định đối với người dự tuyển
Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển, hồ sơ thí sinh dự tuyển... được quy định tại công văn số 638/SGDĐT-GDTrH, ngày 02/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018-2019 (đính kèm văn bản này).
III. Hội đồng tuyển sinh
1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh
Nhà trường thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:
TT Họ và tên DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
Chức vụ Chức danh
1 Cà Văn Minh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Thành Chi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Tiên Phong Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Phùng Thanh Hưng Giáo viên Tin học Thư ký HĐ
5 Nguyễn Xuân Cường Giáo viên Thể dục Ủy viên
6 Nguyễn Văn Bẩy Giáo viên Thể dục Ủy viên
7 Phạm Thị Mai Giáo viên CNTT Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Sinh học Ủy viên
9 Đào Phi Hùng Nhân viên Y tế Ủy viên
10 Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên
Tổng 10 thành viên trong danh sách
 
          2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển sinh
          Căn cứ danh sách Hội đồng tuyển sinh năm học 2018-2019, chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ các tiểu ban và các thành viên trong Hội đồng như sau:
          2.1. Phụ trách, điều hành chung:
                   Ông Cà Văn Minh - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
          2.2. Tiểu ban tuyên truyền về công tác tuyển sinh và cơ sở vật chất:
                   1/ Ông Nguyễn Thành Chi - Phó Chủ tịch - Trưởng tiểu ban
2/ Ông Nguyễn Văn Bẩy - Giáo viên Thể dục - Ủy viên
                   3/ Ông Nguyễn Xuân Cường - Giáo viên Thể dục - Ủy viên.
          Lưu ý:
- Tiểu ban tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ với các em học sinh là tình nguyện viên tại các xã, bản (có danh sách kèm theo) trong quá trình tuyên truyền cũng như trong một số nội dung của công tác tuyển sinh;
- Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên nhân viên (có văn bản sau) tham gia phối hợp với Tiểu ban tuyên truyền trong công tác tuyển sinh.
          2.3. Tiểu ban kiểm tra điều kiện, giao nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển:
                   1/ Bà Nguyễn Thị Dung - Nhân viên - Trưởng tiểu ban
                   2/ Bà Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên Sinh học - Ủy viên
                   3/ Ông Đào Phi Hùng - Nhân viên - Ủy viên
          2.4. Tiểu ban nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu, lập phòng thi, thẻ dự thi, các biểu mẫu liên quan...
                   1/ Ông Nguyễn Tiên Phong - Phó Chủ tịch - Trưởng tiểu ban
                   2/ Ông Phùng Thanh Hưng - Giáo viên Tin học - Ủy viên
                   3/ Bà Phạm Thị Mai - Nhân viên CNTT - Ủy viên.
IV. Một số mốc thời gian quan trọng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
12/4-16/4 - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển sinh.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT trong công tác tuyển sinh.
Chủ tịch Hội đồng
Thành lập các nhóm học sinh tình nguyện tại các xã, bản nhằm phối hợp và giúp nhà trường trong công tác tuyển sinh (mỗi xã thành lập 01 nhóm tình nguyện). Tiểu ban
tuyên truyền
16/4-29/4 Thông báo tuyển sinh: Trên truyền hình, tại các xã, các trường THCS trong toàn huyện... Tiểu ban
tuyên truyền
25/4 Tập huấn nghiệp vụ tuyển sinh cho các thành viên Hội đồng tuyển sinh. Chủ tịch Hội đồng
25/5-28/5 -Thu nhận hồ sơ dự tuyển;
-Nhập liệu, xử lý dữ liệu;
-Chuẩn bị CSVC, thiết bị, VPP (phòng thi, bàn ghế, giấy thi, giấy nháp, các loại bao bì…).
Các tiểu ban
Trước 17h00’ ngày 28/5 Gửi danh sách dự kiến cán bộ làm thi (coi, chấm thi) về Sở GD&ĐT. Chủ tịch Hội đồng
Trước 16h00’ ngày 30/5 Gửi dữ liệu tuyển sinh về Sở GD&ĐT. Tiểu ban nhập,
xử lý dữ liệu
01/6-04/6 -Hoàn thành in ấn các biểu mẫu cho kỳ thi;
-Phát thẻ dự thi cho thí sinh; tổ chức học tập quy chế thi cho thí sinh.
Thư ký Hội đồng
04/6 Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận đề thi tại Sở GD&ĐT. Theo Quyết định
04,05/6 Hội đồng coi thi làm việc Theo Quyết định
18/6-10/7 -Nhận kết quả thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo; thông báo kết quả thi tuyển; nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh (nếu có).
-Tổ chức xét trúng tuyển và lập hồ sơ trúng tuyển trình Sở Giáo dục và đào tạo phê duyệt.
Toàn thể Hội đồng
Từ 10/7 -Thông báo kết quả trúng tuyển.
-Trả hồ sơ và phiếu báo điểm cho học sinh không trúng tuyển.
Thư ký Hội đồng
Tiểu ban giao nhận hồ sơ
Trong tháng 9/2018 Xét và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu). Chủ tịch Hội đồng
Trong tháng 01/2019 Xét và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu). Chủ tịch Hội đồng
 
V. Tổ chức thực hiện
          1. Ban giám hiệu
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019;
          - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Ảng trong công tác tuyển sinh;
          - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển sinh cho các thành viên trong Hội đồng và các tình nguyện viên.
          2. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
          - Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công;
          - Tham mưu với Chủ tịch Hội đồng để thực hiện tốt các nội dung công việc được giao.
          3. CB, GV, NV và học sinh
          - Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn học sinh và các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 của nhà trường;
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai công tác tuyển sinh đến 100% học sinh lớp chủ nhiệm để mỗi em học sinh khi trở về địa phương sẽ là một tuyên truyền viên, giúp nhà trường trong công tác tuyển sinh.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng. Yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Ban giám hiệu để thống nhất, giải quyết./.
 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT(GDTrH);
- UBND huyện(GD&ĐT);
- HĐ tuyển sinh(t/hiện);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây